Nalazite se na javnom dijelu portala Ureda za suzbijanje zlouporabe droga. Za unos programa prijavite se se u sustav.
Broj zapisa: 621
Naziv programaPodručjeNaziv provoditeljaVrsta evaluacijeŽupanijaGodina provedbeIspis
1 2 3 4 5 >
Školski preventivni program
Školski preventivni program (ŠPPO) osmišljen je na način da djelujući tijekom čitavog odgojno-obrazovnog procesa, učenik do početka adolescencije bude osposobljen za kvalitetno samozaštitno reagiranje. Škola će se stoga usmjeriti na: - osnaživanje zaštitnih čimbenika tijekom školovanja učenika (stvaranje pozitivne slike o sebi, podršku od strane učitelja i roditelja, pomoć u rješavanju kriznih situacija, osmišljavanje kvalitetnog slobodnog vremena – ponuda različitih izvannastavnih aktivnosti, osposobljavanje za samopomoć i samozaštitu), - ublažavanje utjecaja rizičnih čimbenika (nepovoljne obiteljske okolnosti, školski neuspjeh, poteškoće u ponašanju i dr.).
PrevencijaAndrije Kačića Miošića2015
Terapijska grupa liječenih alkoholičara
Terapijska grupa liječenih alkoholičara za njih i članove obitelji. Dugoročna pomoć u održavanju apstinencije od pijenja.
Smanjenje štetaZavod za Javno zdravstvo Požeško-slavonske županije2015
Školski preventivni program
program prevencije čiji je cilj poučiti učenike o štetnosti konzumiranja sredstava ovisnosti te poticati važnost zdravih životnih stilova te kvalitetnog provođenja slobodnog vremena.
PrevencijaOsnovna škola RugvicaEvaluacija procesa i učinka2015
Preventivni program protiv zlouporabe sredstava ovisnosti
Kroz razne aktivnosti u školi i izvan nje učenicima se nastoji ukazati na štetnost konzumiranja sredstava ovisnosti i rizična ponašanja kojima su mladi izloženi. Odabirom tema te njihovom osmišljenom prezentacijom te kroz razne radionice na satovima razrednika, promiču se pozitivne vrijednosti i ističe važnost zdravog načina života.
PrevencijaX.gimnazija "Ivan Supek"Evaluacija procesa2015
„Ljubav u pokretu“ - preventivni program za djecu i mlade (Nositelj)
Projekt pruža inovativnu psihosocijalnu podršku rizičnoj djeci i mladima te model preventivnog rada. Glavne aktivnosti su edukacija stručnjaka i inovativni grupni rad koji izvode educirani stručni suradnici škola širom Hrvatske.
PrevencijaCentar za edukaciju i savjetovanje SunceEvaluacija procesa i učinkaBjelovarsko-bilogorska Dubrovačko-neretvanska Istarska Karlovačka Koprivničko-križevačka Međimurska Osječko-baranjska Primorsko-goranska Splitsko-dalmatinska Varaždinska Virovitičko-podravska Vukovarsko-srijemska Grad Zagreb2016
Prevencija ovisnosti
Program prevencije obuhvaća prevenciju zlouporabe droga i posljedica ovisnosti o drogama jer je to globalni problem koji zahtijeva provedbu suvremenog, kompleksnog programa prevencije, edukacije, ranog liječenja i otkrivanja ovisnika, rehabilitacije, resocijalizacije, uz potporu i doprinos svih tijela.
PrevencijaOŠ Augusta ŠenoeEvaluacija procesa i učinkaBrodsko-posavska2015
“Afirmacijom pozitivnih vrijednosti protiv nasilja"
Školski preventivni program načinjen je školske godine 2001./02. prema preporukama i smjernicama Ministarstva prosvjete i športa, Nacionalnim programima vlade RH i resornih ministarstava te uputama Županijskog odjela za društvene djelatnosti. Svake školske godine se nadopunjuje, usavršava i prilagođava novim potrebama u školstvu. Program stavlja naglasak na preventivno djelovanje na području prevencije ovisnosti, nasilničkog i autodestruktivnog ponašanja. Prije svega ima za cilj učenicima ponuditi brojne aktivnosti koje afirmiraju pozitivne životne vrijednosti, a prilagođene su individualnim potrebama i željama učenika. Široka ponuda aktivnosti pruža učenicima mogućnost samoostvarivanja, a time i jačanje samopoštovanja i samopouzdanja, što u konačnom dovodi do suzbijanja negativnih obrazaca ponašanja.
PrevencijaOŠ "Ivan Mažuranić"Evaluacija procesa i učinkaBrodsko-posavska2015
Budućnost kakvu želim
Program obuhvaća rad s učenicima, roditeljima i učiteljima. Cilj programa je osposobiti učenike da se odupru pritiscima vršnjaka i medija te razviju odgovornost za svoje ponašanje. Upoznati učenike s kontekstom i posljedicama prekomjernog korištenja medija. Kroz sport i druženje međusobno se upoznavati i stjecati nova prijateljstva.
PrevencijaOŠ Ante StarčevićaEvaluacija procesa i učinkaBrodsko-posavska2015
Školski preventivni program
Školskim preventivnim programom želimo afirmirati pozitivne vrijednosti i smanjiti mogućnost o promišljanjima zlouporabe sredstava ovisnosti za cijelu populaciju škole
PrevencijaGimnazija Nova GradiškaBrodsko-posavska2015
"Živjeti zdravo"
Poticanje odgovornog ponašanja prema svojem zdravlju.
PrevencijaEkonomsko - birotehnička škola Slavonski BrodEvaluacija procesa i učinkaBrodsko-posavska2015
Školski preventivni program
Školskim preventivnim programom su obuhvaćene 3 teme: Prevencija bolesti ovisnosti povodom Mjeseca borbe protiv bolesti ovisnosti (15.11.-15.12.), Nasilje među vršnjacima (bullying) i Poremećaji prehrane kod adolescenata (Anorexia nervosa i Bullimia nervosa).
PrevencijaSrednja medicinska školaEvaluacija procesa i učinkaBrodsko-posavska2015
"Zaštita mentalnog zdravlja, prevencija i liječenje ovisnosti u Brodsko-posavskoj županiji"
Rana identifikacija rizične djece i mladih s ciljem prevencije ovisnosti, liječenje, rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika i konzumenata te psihosocijalni tretman djece, mladih i odraslih s problemima i poteškoćama mentalnog zdravlja.
PrevencijaZavod za javno zdravstvoEvaluacija procesaBrodsko-posavska2015
Mjesec borbe protiv ovisnosti
Program "Mjesec borbe protiv ovisnosti" odnosi se na sve dionike odgojno - obrazovnog sustava koji kroz različite aktivnosti od predavanja, anketiranja, pedagoških radionica te sportskih aktivnosti i izložbi želi upoznati učenike i roditelje sa vrstama modernih ovisnosti i njihovim posljedicama.
PrevencijaOsnovna škola Ivan Mažuranić, SibinjEvaluacija procesaBrodsko-posavska2015
Školski preventivni program
Cilj programa je senzibilizirati učenike o štetnosti opojnih sredstava po zdravlje i ponašanje.
PrevencijaOsnovna škola Dragutin TadijanovićEvaluacija učinkaBrodsko-posavska2015
Školski preventivni program
Programom se nastojalo stvoriti sigurno i poticajno okruženje za učenike, ostvariti kontinuitet u održavanju uspostavljenih vrijednosti usmjerenih na prevenciju ovisnosti te poticati učenike na zdravo i korisno provođenje slobodnog vremena.
PrevencijaBlaž TadijanovićBrodsko-posavska2015
Budimo bolji
Program je zamišljen da učenici kroz razne aktivnosti proučavaju razne stvari koje nisu usko vezane za obrazovne sadržaja s kojima se susreću u školi. Cilj ovog programa je poticanje uzornog ponašanja, zalaganja, razvijanje socijalizacije, podizanje ekološke svijesti kod učenika te razvoj kritičkog mišljenja učenika. Program je koncipiran na način da je organizirano natjecanje u kojem razredi skupljaju bodove, a najuspješniji razred na kraju školske godine zajedno s razrednikom ide besplatno na jednodnevni izlet.
PrevencijaViktor Car EminEvaluacija procesa i učinkaBrodsko-posavska2015
Izaberi pravi put
Program je osmišljen kao niz aktivnosti u kojima su srednjoškolci kroz aktivno sudjelovanje i kreativan pristup promovirali zdrav život.
PrevencijaElektrotehnička i ekonomska školaEvaluacija procesa i učinkaBrodsko-posavska2015
Školski program prevencije ovisnosti
Cilj programa je smanjiti interes mladih za uzimanje sredstava ovisnosti i osposobiti mlade da se odupru pritiscima vršnjaka. Mladi bi trebali razviti odgovornost za svoje i tuđe ponašanje, a učitelji reagirati ako uoče neku vrstu ovisnosti.
PrevencijaOŠ Ivana Gorana KovačićaEvaluacija procesaBrodsko-posavska2015
Prevencija ovisnosti
CILJEVI programa: -smanjiti interes mladih za uzimanje sredstva ovisnosti -upozoriti učenike na opasnosti i štetnosti zlouporabe sredstva ovisnosti -upoznati ih s utjecajem droga na organizam -pomoći im u formiranju odbojnog stava prema uzimanju sredstva ovisnosti - učenici će aktivno sudjelovati u okviru zadanih tema putem razgovora, izrade plakata, prezentacija, osmišljavanje igrokaza
PrevencijaOsnovna škola Hugo BadalićEvaluacija procesaBrodsko-posavska2015
(Ne)ovisnost
Program prevencije ovisnosti kod učenika razredne i predmetne nastave osnovne škole. Odvija se intenzivno u Mjesecu borbe protiv ovisnosti, ali i tijekom cijele školske godine.
PrevencijaOŠ "Antun Mihanović" Nova Kapela, BatrinaEvaluacija procesaBrodsko-posavska2015
Školski preventivni program
pomoć u razvoju samopoštovanja, pomoć u životnim opredjeljenjima, pomoć u socijalnoj potpori, pomoć u motivaciji za zdrave stilove života, pomoć u poboljšanju kvalitete života, pomoć u pravilnom organiziranju slobodnog vremena, pomoć u osvješćivanju spoznaje o vlastitim sposobnostima rješavanja problema
PrevencijaOŠ "BOGOSLAV ŠULEK"Evaluacija procesa i učinkaBrodsko-posavska2015
Imaš izbor?
Školski preventivni program za 2015. godinu sadržava aktivnosti koje su usmjerene na primarnu i sekundarnu prevenciju rizičnih ponašanja. Kroz planirane aktivnosti, programe i projekte želimo osnažiti učenike i pomoći im u razvijanju pozitivnih životnih vrijednosti i vještina koje će im pomoći u prevladavanju raznih rizika odrastanja i donošenju zdravih i pozitivnih odluka u životu.
PrevencijaOŠ "Matija Antun Relković"Brodsko-posavska2015
Školski preventivni program
Preventivni program usmjeren je na smanjenje rizičnih i osnaživanje zaštitnih čimbenika, aktivnosti su usmjerene na univerzalnu i selektivnu prevenciju. Ciljane skupine su: učenici, roditelji te učitelji i stručni suradnici. Realizira se kroz aktivnosti koje se odnose na stvaranje i održavanje poticajnog školskog ozračja; afirmaciju odgovornog roditeljstva; uključivanje što većeg broja učenika u izvannastavne i izvanškolske aktivnosti; pružanje pomoći u učenju učenicima koji postižu slabija školska postignuća; uključivanje u dodatni rad učenike koji pokazuju posebne interese i sposobnosti za pojedina nastavna područja; razvijanje socijalnih vještina, profesionalno umjeravanje i informiranjei učenika kroz sate razrednika; individualni rad s učenicima na podizanju samopouzdanja i samopoštovanja; suradnja s institucijama i edukacija učitelja kroz predavanja i radionice na Učiteljskom vijeću i školskim stručnim vijećima učitelja razredne i predmetne nastave.
PrevencijaOŠ "Ivan Meštrović"Evaluacija procesa i učinkaBrodsko-posavska2015
Partnerstvo odraslih za NE-ovisnost djece i mladih
Projekt je usmjeren jačanju lokalne mreže partnerstva (školstvo, zdravstvo, policija, socijalna skrb, udruge, Savjet mladih, roditelji, djeca, mladi, mediji, građani) radi univerzalne prevencije svih oblika ovisnosti djece i mladih.
PrevencijaUdruga za promicanje kvalitete života i održanje mentalnog zdravlja "POZITIVA"Evaluacija procesaBrodsko-posavska2015
Školski preventivni program borbe protiv ovisnosti
ŠPP - om provodimo aktivnosti u svrhu univerzalne prevencije učenika osnovnoškolske dobi. Za jedan broj učenika osigurane su mjere selektivne prevencije koje se u najvećoj mjeri odnose na osnaživanje kroz individualni rad s psihologom i/ili socijalnim pedagogom. Uz tematske radionice na nivou razrednih odjela, organizirani su i drugi oblici grupnog rada za čitave dobne skupine (npr. svi učenici 8. razreda), a međuresornom suradnjom osiguravamo dolazak vanjskih stručnjaka te tematska predavanja i druge edukativne aktivnosti za djecu i/ili roditelje.
PrevencijaOŠ OkučaniBrodsko-posavska2015
Znanjem protiv ovisnosti i nasilja
U školi se provode projekti s ciljem prevencije ovisnosti, nasilja među učenicima, poticanju i razvijanju navika zdrave prehrane i tjelesnog vježbanja, poticanja i razvijanja suradnje, tolerancije, razumijevanja, samopouzdanja, samostalnosti, sigurnosti itd.
PrevencijaOsnovna škola Ivan Goran KovačićEvaluacija procesa i učinkaBrodsko-posavska2015
Školski preventivni program
Programske aktivnosti usmjerene su na prevenciju i edukaciju učenika, učitelja i roditelja u borbi protiv zloupotrebe sredstava ovisnosti te suzbijanju drugih neprihvatljivih oblika ponašanja.
PrevencijaOŠ "Mato Lovrak"Evaluacija procesa i učinkaBrodsko-posavska2015
˝Stop bullying!˝
Program je osmišljen s ciljem prevencije vršnjačkog zlostavljanja bilo fizičkog, verbalnog ili izolacije učenika iz društva. Također smo nastojali kod učenika razviti emaptiju prema učenicima žrtvama vršnjačkog nasilja.
PrevencijaOŠ ˝Antun Matija Reljković˝Evaluacija procesaBrodsko-posavska2015
Prevencija nasilja na internetu
Školski preventivni program obuhvaća čitav niz aktivnosti, koje se sustavno i kontinuirano provode tijekom školske godine, a osobito u Mjesecu borbe protiv ovisnosti. Cilj programa je prevencija različitih oblika rizičnih ponašanja učenika i pravovremeno otkrivanje njihovih pojavnosti s naglaskom na prevenciju elektroničkog nasilja.
PrevencijaOsnovna škola "Ivana Brlić Mažuranić"Brodsko-posavska2015
Školski preventivni program
Ovaj program ima za cilj promicati zdrave stilove života, usmjeravati učenike na prihvatljive oblike ponašanja i djelovati poticajno na svakog učenika. Planirane su različite aktivnosti kao što su predavanja za učenike i roditelje, radionice za učenike, suradnja u svim aktivnostima s učiteljima, savjetovanja, edukativne panoe i info kutke.
PrevencijaOŠ Ljudevita Gaja Nova GradiškaEvaluacija procesaBrodsko-posavska2015
Ovisnosti reci - ne!
Cilj programa smanjenje je pojave ovisnosti kod učenika, unaprjeđenje cjelokupnog zdravog razvoja djece i mladih te poticanje aktivnog uključivanja njihovih roditelja i nastavnika u provedbu preventivnih programa.
PrevencijaOŠ Vladmir Nazor AdžamovciBrodsko-posavska2015
Školski preventivni program
Osnovni cilj programa je unaprijediti zaštitu zdravlja mladih i samim time smanjiti interes za sredstva ovisnosti. Program ima cilj omogućiti djetetu stvaranje pozitivne slike o sebi, pomoć u rješavanju kriznih situacija, otvoriti komunikaciju između učitelja i učenika, prihvatiti različitost među djecom, organizirati slobodno vrijeme, ponuditi različite izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, osposobiti učenika za samopomoć i samozaštitu.
PrevencijaOŠ DragalićBrodsko-posavska2015
Reci NE
Program želi osnažiti učenike da se odupru populizmu i krivoj percepciji konzumiranja alkohola i drugih sredstava ovisnosti.
PrevencijaOŠ "Dr. Stjepan Ilijašević" OriovacBrodsko-posavska2015
Neovisnost
Prevencija ovisnosti je vrsta odgoja i obrazovanja za zdravo i nerizično ponašanje. Preventivni program za djecu u osnovnoj školi ima za cilj povećanje znanja, socijalnog i emocionalnog učenja, te otkrivanje rizičnih čimbenika sredstava ovisnosti. Program prevencije se provodi tijekom cijele godine kroz različite aktivnosti.
PrevencijaTehnička škola, Slavonski BrodBrodsko-posavska2015
ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM ZA SPRJEČAVANJE NASILJA „AFIRMACIJOM POZITIVNIH VRIJEDNOSTI PROTIV NASILJA“
Poučiti djecu vještini nenasilnog rješavanja sukoba. Osposobiti učenike za suočavanje sa situacijama nasilja i postupkom prijave nasilja u školi i domu. Osposobiti učenike u razredu za pomoć pojedincu u krizi-nasilniku i žrtvi.
PrevencijaOsnovna škola "Josip Kozarac" Slavonski ŠamacEvaluacija procesa i učinkaBrodsko-posavska2015
ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM SPRJEČAVANJA OVISNOSTI
Osposobiti djecu za suočavanje s mogućim situacijama ponude sredstava ovisnosti Osposobiti razred za pomoć pojedincu u krizi Što ranije uočiti, prepoznati i osigurati ranu intervenciju
PrevencijaOsnovna škola "Josip Kozarac" Slavonski ŠamacEvaluacija procesa i učinkaBrodsko-posavska2015
Školski preventivni program
Program uključuje radionice i predavanja za učenike te različite izvannastavne aktivnosti s ciljem razvoja samopoštovanja i socijalnih vještina učenika, motivacije za odabir zdravog načina življenja i smanjenja zanimanja za uzimanje sredstava ovisnosti. radionice, predavanja i izvannastavne aktivnosti.
PrevencijaSrednja škola Matije Antuna ReljkovićaEvaluacija procesaBrodsko-posavska2015
ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM
Školski preventivni program suzbijanja zlouporabe droga dio je Godišnjeg plana i programa OŠ „ Ljudevit Gaj“ Lužani . Ciljevi i zadaće Programa sukladni su sa općim ciljevima i zadaćama odgoja, a sadržaji u korelaciji sa sadržajima nastavnih predmeta, programom građanskog i zdravstvenog odgoja, programima izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, dodatne nastave i sata razrednika, te programima suradnje s roditeljima. Osnovni cilj programa je unaprijediti zaštitu zdravlja mladih i smanjiti interes za sredstva ovisnosti, omogućiti djeci stvaranje pozitivne slike o sebi, pomoći im u rješavanju kriznih situacija, otvoriti komunikaciju između učitelja, roditelja i učenika, promicati među djecom prihvaćanje različitosti, organizirati slobodno vrijeme, ponuditi različite izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, isticati pozitivne životne vrijednosti osposobiti učenike za samopomoć i samozaštitu; općenito podizanje kvalitete života mladih Uključuje radionice i predavanja za učenike i roditelje te različite izvannastavne aktivnosti s ciljem razvoja samopoštovanja i socijalnih vještina učenika, motivacije za odabir zdravog načina življenja i smanjenja zanimanja za uzimanje sredstava ovisnosti.
PrevencijaOŠ "Ljudevit Gaj"Brodsko-posavska2015
Školski preventivni program
Školski preventivni program provodi se tijekom svake školske godine u svim razredima kroz redovnu nastavu, izbornu nastavu, INU, sate razrednika, predavanja i radionice za roditelje, sudjelovanjem u gradskim/županijskim aktivnostima tijekom Mjeseca borbe protiv ovisnosti. Provode ga učitelji i stručni suradnici
PrevencijaOsnovna škola"Vladimir Nazor"Evaluacija procesa i učinkaBrodsko-posavska2015
Školski preventivni program
Školski preventivni program provodi se tijekom svake školske godine u svim razredima kroz redovnu nastavu, izbornu nastavu, INU, sate razrednika, predavanja i radionice za roditelje, sudjelovanjem u gradskim/županijskim aktivnostima tijekom Mjeseca borbe protiv ovisnosti. Provode ga učitelji i stručni suradnici
PrevencijaOsnovna škola"Vladimir Nazor"Evaluacija procesa i učinkaBrodsko-posavska2016